De dienstverlening van De Hondenknop wordt per email of telefonisch aangevraagd.
Soort dienst, prijs en voorwaarden worden steeds in detail doorgegeven. Wanneer de bestelling, datum en uur van de afspraak wordt bevestigd, is deze bindend.

Voor lespakketten/beurtenkaarten is de betaling van de volledige cursus/beurtenkaart verplicht vóór aanvang.

 • De Hondenknop biedt geen resultaatgarantie, wel een middelengarantie. Uiteraard is het van essentieel belang dat u de trainingsadviezen/-tips op zéér regelmatige tijdstippen inoefent om succesvolle vorderingen te bekomen.
 • Ruw optreden tegen de hond is niet toegestaan en zal dan ook leiden tot beëindiging van de samenwerking, zonder terugbetaling van het cursusgeld.
 • De Hondenknop behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, cliënten te weigeren.
 • Mocht u de afspraak willen annuleren, dan dient u dat uiterlijk 24 uur van te voren door te geven. Bij niet tijdig annuleren wordt het tarief van de geboekte afspraak volledig aangerekend, zonder uitzonderingen.
 • Indien u door ziekte de afspraak wenst te annuleren, dient er een doktersattest/dierenartsverklaring te worden voorgelegd. Na ontvangst van dit attest/verklaring bespreken we de mogelijkheden voor het verplaatsen van de afspraak.
 • Betaalde lessenpakketten/beurtenkaarten dienen binnen de vooropgestelde termijn opgenomen te worden, te tellen vanaf de startdatum, zo niet vervallen de resterende lessen. Het resterende bedrag wordt niet terugbetaald.
 • Betaalde lessenpakketten/beurtenkaarten worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald indien uzelf de dienstverlening voortijdig beëindigt.
 • Indien De Hondenknop door ziekte of onvoorziene omstandigheden de afspraak niet kan laten doorgaan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld (telefonisch/voicemail of email). In dit geval wordt een nieuwe datum in onderling overleg afgesproken onder dezelfde voorwaarden.
  Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Indien de cursus omwille van overmacht door De Hondenknop definitief moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld aan de klant terugbetaald.
 • De Hondenknop is niet aansprakelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na het consult, waarbij uw hond het slachtoffer is en/of schade toebrengt aan derden. De eigenaar/geleider blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de hond en derden. De eigenaar/geleider dient hiervoor verzekerd te zijn (familiale polis).
 • Eventuele schade aan het materiaal van De Hondenknop, aangebracht en/of veroorzaakt door de eigenaar/geleider of zijn hond, zal door de eigenaar/geleider worden vergoed tegen taxatiewaarde.

Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Eventuele geschillen voortkomend uit deze huidige voorwaarden zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van De Hondenknop.

Huishoudelijk reglement – Groepslessen

 • Deelname aan de groepslessen wordt via de online agenda gereserveerd.
 • Bij laattijdige online annulatie dient de cursist de coach voor aanvang van de les op de hoogte te brengen.
 • Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
 • De te trainen honden dienen aangelijnd te zijn. Op het terrein bewaren de honden ten alle tijde de nodige afstand van elkaar.
 • De honden, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare entingen via een dierenarts.
 • Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de coach alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 • Honden die besmet zij met giardia, worden geweigerd om deel te nemen aan de lessen.
 • Doet uw hond zijn/haar behoefte op het terrein dient u dit zelf op te ruimen en mee te nemen (er is geen afvalemmer ter beschikking op het terrein).
 • In overleg met de coach is het toegestaan dat de cursist gezinsleden meebrengt naar de training.
 • Respectloos gedrag naar medecursisten of de hond(en) heeft verdere uitsluiting tot de groepslessen tot gevolg.
 • De coach is niet aansprakelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na de les, waarbij uw hond het slachtoffer is en/of schade toebrengt aan derden.
  De eigenaar/geleider blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de hond en derden. De eigenaar/geleider dient hiervoor verzekerd te zijn (familiale polis).
 • Eventuele schade aan het materiaal van De Hondenknop, aangebracht en/of veroorzaakt door de eigenaar/geleider of zijn hond, zal door de eigenaar/geleider worden vergoed tegen taxatiewaarde.